ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนที่อ่านไม่คล่อง โดยใช้แบบฝึกทักษะ การอ่านภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ ร.ต.นราธิป คำสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2563,16:34  อ่าน 1378 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คําภาษาต่างประเทศในภาษาไทย โดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องคําภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ ร.ต.นราธิป คำสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2563,16:30  อ่าน 325 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ ร.ต.นราธิป คำสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2563,16:25  อ่าน 301 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สถานศึกษาปลอดบุหรี่ดีเด่นระดับจังหวัด จังหวัดกระบี่ปี2561-ปัจจุบัน
ชื่ออาจารย์ : นายมลเหล๊าะ จิตนารี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2563,14:01  อ่าน 190 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชะเลิศอันดับที่1 กิจกรรมการแข่งขัน crossword ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69จังหวัดกระบี่
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรุณี บินต่วน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2563,14:00  อ่าน 224 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการพัฒนาครูนวัตกรรมด้วยนวัตรกรรมของประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นายฟาริด ดาหมาด
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2563,13:58  อ่าน 199 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการศิลปจากสนิมปันยิมให้น้อง
ชื่ออาจารย์ : นายฟาริด ดาหมาด
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2563,17:45  อ่าน 283 ครั้ง
รายละเอียด..