คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวิทย์ สุภาพ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 08 1416 7024
ชื่อ-นามสกุล : นายกริช โสภณสุขสถิตย์
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 08 7890 9919
ชื่อ-นามสกุล : นายสัมพันธ์ เกื้อชาติ
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0814768530
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ แสล่หมัน
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 087-2846039
ชื่อ-นามสกุล : นายพิพัฒน์ หมาดเส็ม
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายพรเทพ โสภณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 089 590 6849
ชื่อ-นามสกุล : นายบ้าหรี ข้าวงาม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย รักษากิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0878977775
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.อ.ชนะสงคราม นาคอ่อน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 099 904 4337
ชื่อ-นามสกุล : นายสุมิตร หัวแหลม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายชูชัย ใจบุญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 086 533 8210
ชื่อ-นามสกุล : นายอาสัน กิ่งเล็ก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่
เบอร์โทร : 08 1270 2683
ชื่อ-นามสกุล : นายหาด มามาตย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่
เบอร์โทร : 0872864905
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิพงษ์ ปาไหน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 085 077 3880
ชื่อ-นามสกุล : นายสหัส อิสลามนุกูล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 08 2276 9861
ชื่อ-นามสกุล : นายเจตน์สฤษฎิ์ มณีหลำสะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 087 271 3791
ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญา สูน่าหู
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 094 579 4422
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัช ซื่อตรง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0854782793
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกราช กลิ่นคล้าย
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร : 0936203203