กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวศลิษา ชูศรี
ครู คศ.2

นายภูริภัทร สมใจ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวเสาวลักษณ์ อนันต์ธนานุรักษ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0901670569
อีเมล์ : Sawvaluk.pk 569@gmail.com

นายอนุสรณ์ โรจชะยะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0865195776
อีเมล์ : not48_mte@hotmail.com