กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวศลิษา ชูศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายภูริภัทร สมใจ
พนักงานราชการ

นายอนุสรณ์ โรจชะยะ
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0865195776
อีเมล์ : not48_mte@hotmail.com