กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายพรชัย โกศิรานนท์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายหาโหรน สุภาพ
วิทยากรท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0987438806
อีเมล์ : ronsuphap@gmail.com