กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายบาซีร์ พลนุ้ย
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวิรัช ซื่อตรง
ครู คศ.2

นางสาวซูวายบาห์ เจะอามะ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
อีเมล์ : suwai2560@gmail.com

นายธาราเทพ นวลรอด
ครูผู้ช่วย