กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายศุภชัย การเอียด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายอธิป ช่างเรือ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
อีเมล์ : froodkrab@gmail.com

นางอุไร หมั่นเพียร
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0820107072
อีเมล์ : krurai.soh19@gmail.com

นายอาสัน กิ่งเล็ก
วิทยากรท้องถิ่น

นางสาวชาติญา พวงทอง
ครูอัตราจ้าง(ขั้นวิกฤต)
เบอร์โทร : 095-2599879

นางสาวอัสลีนา ตาเย๊ะ
วิทยากรท้องถิ่น

นายธันยา เสียมไหม
ครูผู้ช่วย