กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวปรียานุช ไพทูลย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0901750588
อีเมล์ : preeya.whan090@gmail.com

นายศุภชัย การเอียด
ครู คศ.1

นายอธิป ช่างเรือ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0810307359
อีเมล์ : froodkrab@gmail.com

นางอุไร หมั่นเพียร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0820107072
อีเมล์ : krurai.soh19@gmail.com

นายอาสัน กิ่งเล็ก
วิทยากรท้องถิ่น
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวศิรินทิพย์ พวงทอง
ครูพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0824353703

นางสาวอัสลีนา ตาเย๊ะ
วิทยากรท้องถิ่น