กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางตรึกจิต บินต่วน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอารียา ช่วยดำ
ครู คศ.1

นางสาวพัชรี จันจำปา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวพฤกษา สร้อยสน

นายจิรวัฒน์ บัวแก้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0808098795
อีเมล์ : timeoneonetime22@gmail.com