กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางตรึกจิต บินต่วน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวพัชรี จันจำปา
ครูผู้ช่วย

นางสาวพฤกษา สร้อยสน

นายจิรวัฒน์ บัวแก้ว
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0808098795
อีเมล์ : timeoneonetime22@gmail.com