บุคลากร

นายสมคิด สิงหบำรุง
ช่างไฟฟ้า 3

นายร่อหัน สูงใหญ่
นักการภารโรง

นางสาวเบญจวรรณ โสตถิกำแหง
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นางสาวอารยา สัตย์จิตร
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายประภาส หมั่นมา
นักการภารโรง