กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายอัฐวุฒิ นิลมาตย์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทร : 0943862787
อีเมล์ : -

นางสาวเจนจิรา บุตตะ
ครู
เบอร์โทร : 0904969068
อีเมล์ : -

นายปรีดา ธานีรัตน์
ครูผู้ช่วย

นางสาววัชราภรณ์ โคกะทิง
ครูผู้ช่วย