กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุวดี หนูฤทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ว่าที่ ร.ต.นราธิป คำสุวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
อีเมล์ : yaiyaguza@gmail.com

นางสาวเจนจิรา บุตตะ
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0904969068
อีเมล์ : -

นายอัฐวุฒิ นิลมาตย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0943862787
อีเมล์ : -