ประกาศ
ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการเรียนแบบออนไลน์ (Online) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
ประกาศการเปิดการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง วิทยากรภาษามลายูหรือภาษาอาหรับ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง วิทยากรภาษามลายูหรือภาษาอาหรับ
ประกาศรับสมัครวิทยากรภาษามลายูหรือภาษาอาหรับ
ประกาศกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 นะครับ
ประกาศเรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แบบสำรวจความคิดเห็นการเปิดเรียนวันที่ 21 มิถุนายน 2564
ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (ONLINE) 100% ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกที่ 3
QR code แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมการเก็บเงินค่าบารุงการศึกษา การมอบอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และการลงทะเบียนเรียนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานขายร้านค้าโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัว/มอบตัวเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (สายวิทย์)
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทโควตาพิเศษ
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2564
โครงสร้างหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
โครงสร้างหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
ระเบียบโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์
ขอเชิญบุคลากร เเละประชาชนทั่วไปร่วมลงนามทางออนไลน์ พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ