ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายจรัญ การุญเมธ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2528 - 2529
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวัฒน์ เจียมสุขสุจิตต์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2529 - 2538
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพัฒน์ชัย บุญปถัมภ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2538 - 2541
ชื่อ-นามสกุล : นายนุกูล มณีรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2541 - 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายอวิรุทธ์ กิตติวรรุทธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 27 สิงหาคม 2547 - 31 ตุลาคม 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายดำรง เป็นสุข
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2550 - 30 กันยายน 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ ณ ถลาง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 24 มกราคม 2554 - 4 ธันวาคม 2555
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวขนิษฐา อำนักมณี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 30 ธันวาคม 2555 - 2 ธันวาคม 2557
ชื่อ-นามสกุล : ดร.ฉวีวรรณ รักษ์แก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21 พฤษภาคม 2558 - 25 มกราคม 2560
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกราช กลิ่นคล้าย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 13 มีนาคม 2560 - 8 มีนาคม 2563
ชื่อ-นามสกุล : นายเสวตร ณัฏฐเดช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 มีนาคม 2563 - 30 ตุลาคม 2565
ชื่อ-นามสกุล : นางศิวนาถ เอ่งฉ้วน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :