เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์

ประชานุสรณ์ดอนดินถิ่นการศึกษา

ที่ปวงประชาพัฒนาแก่เยาวชน

บนเกาะแก่งไกลกันดารพวกเราอดทน

ฝ่าฟันผจญอุปสรรคจนสำเร็จมา

ประชานุสรณ์สร้างคนดีให้มีวินัย

งดงามน้ำใจนักกีฬาอีกทั้งกล้าหาญ

เคารพครูบุพการีช่วยเหลือการงาน

สมัครสมานน่าชื่นชมเป็นนักเรียน

ฟ้าแดงแรงฤทธิ์  อดิศร

ดินดอน  คนเก่ง  เคร่งวินัย

กล้าหาญ  ชาญฉลาด  สมความเป็นไทย

รวมน้ำใจร่วมพัฒนาสู่สถาบัน

ประชานุสรณ์ยืนยงสร้างเยาวชน

รวมใจฝึกฝนคุณความดีให้ศรีวิไล

รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  และประชาธิปไตย

เทิดทูลไว้ยิ่งชีวา  เลือดฟ้าแดง  เอย

เพลงโรงเรียนในฝัน

เพลงโรงเรียนในฝัน

มีบ้างไหมที่เคยคิด  ให้ชีวิตเป็นอย่างฝัน

ไปไกลกว่าคืนวันมีปัญหา

จะยากดีมีหรือจน

ทุกๆคนมีความหวัง

การศึกษาคือพลังชุบชีวา

การศึกษาใหม่  ช่วยชุมชนแก้ไขปัญหา

ความจนยากไร้  ปัญหาใดใดพ่ายเจตนา

ของเด็กนักสู้

รู้จักเรียนรู้ตลอดเวลา

โรงเรียนในฝัน

ชุมพลังปัญญาของชุมชนไทย

รวมพลังประชาไทย  โรงเรียนไทยพัฒนา

สร้างชาติด้วยปัญญาของเด็กไทย

จากวันนี้เราจะฝัน  เพื่อพรุ่งนี้สวยสดใส

ชุมชนทั่วแดนไทยวิวัฒนา