พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

พันธกิจ (MISSIONS)

1.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

2.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น บนวิถีความพอเพียง

3.  ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ

4.  ส่งเสริมการบริหารการจัดการศึกษาอย่างมีระบบ ตามหลักธรรมาภิบาล และจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วนและภาคีเครือข่าย

เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ (OBJECTIVES)

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม 12 ประการ

3. ครูมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีการพัฒนาทางวิชาชีพ มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

4. โรงเรียนมีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม