วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา
วิชา  คือ ประทีป
วิสัยทัศน์
“ภายในปี  พ.ศ. ๒๕๖๒  โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ มุ่งจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วม”