ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติการก่อตั้ง

โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่ ก่อตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือของราษฎรในตำบลคลองยาง ผู้ซึ่งสนใจและเห็นความสำคัญของการศึกษา นำโดย นายบ่าว ละเอียด และคณะ ร่วมกันสละทรัพย์และแรงกายก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นในพื้นที่ดินประมาณ 42 ไร่ เป็นอาคารชั่วคราวแบบ 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง และกรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดเรียนและรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รุ่นแรกประจำปีการศึกษา 2528 โดยเปิดทำการสอนขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2528 สามารถรับนักเรียนได้ทั้งสิ้น 73 คน แบ่งเป็นสองแผนการเรียน คือ

1. แผนการเรียนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์        จำนวน                 36           คน

2. แผนการเรียนอิสลามศึกษา                               จำนวน                 37           คน

 ได้เปิดทำการสอนครั้งนี้ทางโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ได้ส่งครูมาปฏิบัติงาน จำนวน 9 คน และนำนักการภารโรงมา  1 คน  โดยมี นายชัยวัฒน์  เจียมสุขจิตต์  ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนคลองท่อมรังราษฎร์รังสรรค์ เป็นผู้ประสานงานและเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนในขณะนั้น คือ นายประทีป  ปิ่นแก้ว

                ต่อมาเมื่อวันที่  18  มิถุนายน  2528 อาคารเรียนได้ถูกพายุพัดพังทลายไม่สามารถใช้เป็นที่เรียนได้ จึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือกัน และได้เปลี่ยนสถานที่เรียนจากเดิมมาเป็นตลาดนัด ซึ่งส่วนที่ใช้การได้นำมาต่อเติมอาคารเรียนบริเวณตลาดนัดให้กว้างขวางขึ้น  ซึ่งสามารถต่อเติมอาคารเรียนได้จำนวน 4  ห้องเรียน  โดยจัดแบ่งเป็น  ห้องสมุด  1 ห้อง  ห้องพักครู  1  ห้อง  และห้องเรียน  2  ห้องเรียน  ภายใต้การช่วยเหลือของ  นายปิ่น  ปาไหน และ นายสนั่น  เกื้อชาติ  ซึ่งต่อมาโรงเรียนได้เปิดเรียนอีกครั้งหนึ่งเมื่อ วันที่  24  มิถุนายน  2528  และที่เรียนใหม่แห่งนี้อยู่ห่างจากที่เดิมเป็นระยะทางประมาณ  1  กิโลเมตร  และอยู่ใกล้ที่ชุมชนมากกว่า  ที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ประมาณ  36  ไร่  2 งาน  86  ตารางวา  ซึ่ง นายสนั่น  เกื้อชาติ  เป็นเจ้าของและได้บริจาคให้แก่กรมสามัญศึกษาเพื่อใช้เป็นสถานที่สร้างโรงเรียน  ซึ่งกรมสามัญศึกษารับข้อเสนอและจัดการดำเนินการในเวลาต่อมา  ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2528  กรมสามัญศึกษาได้บรรจุครูมาทำการสอนรุ่นแรก  จำนวน  5  ราย  คือ 

1. นายโกศล                        อุ่นชู

2. นายสามารถ                    ริยาพันธ์

3. นางสาววนิดา                  รัตนพันธ์

4. นางสาวปวีณา                 หยงสตาร์

5. นางสาวอวบ                    โกรธาสุวรรณ      (ช่วยราชการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์)

นอกจากนี้ยังมีครูช่วยราชการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์อีก  2  ราย  คือ 

1. นายสัญญา  สุรบรรณ์ 

2. นายศรายุทธ  ถนอมไถ

ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน  และปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการโรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์  ซึ่งเป็นผู้ดูแลอยู่ในขณะนั้น

                โรงเรียนมีลักษณะพิเศษ คือ  นักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม  คิดเป็นร้อยละ  97  ของนักเรียนทั้งหมด  ดังนั้นทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนรายวิชาอิสลามศึกษา  และวิชาภาษาอาหรับขึ้น  ซึ่งเป็นภาษาคัมภีร์อัลกุรอานแก่นักเรียนทุกคน  โดยมีผู้เสียสละและเห็นความสำคัญของการศึกษาคนหนึ่ง  คือ  นายหาด  มามาตย์  ราษฎร หมู่ที่  3  ตำบลคลองยาง  อำเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่  เป็นผู้สนับสนุนตั้งแต่เปิดทำการสอนมาจนถึงทุกวันนี้

                ต่อมาเมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2529  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาเปิดใหม่  โดยมี นายจรัญ  การุญเมธี  ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์  และได้แต่งตั้ง เป็นการภายในให้  นายชัยวัฒน์  เจียมสุขจิตต์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนคนแรก