นโยบายโรงเรียน
นโยบายโรงเรียน

     (1.) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 และผลสัมฤทธิ์ของการทดสอบระดับชาติ (O-net) ม.3 และม.6 ให้สูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3

     (2.) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการของโครงงาน และมุ่งเน้นให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ต้องจัดทำโครงงานอย่างน้อย 2 โครงงาน/1 ปีการศึกษา

     (3.) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการติดต่อสื่อสารโดยการใช้ภาษาที่สอง ในการเป็นพลเมืองอาเซียนและพลโลก

     (4.) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาค้นคว้าอย่างสร้างสรรค์ และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในสถานศึกษา และภายนอกสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

     (5.) ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยบูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     (6.) ป้องกันภัยสารเสพติดภายในสถานศึกษา โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม ให้ความรู้เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการให้โอกาส

     (7.) ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21

     (8.) ส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

     (9.) พัฒนาอาคารสถานที่ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีความปลอดภัยแก่ผู้เรียน

     (10.) เสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานภายนอกเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา