ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
20 ก.ย. 65 ถึง 01 พ.ย. 65 ปฎิทินวิชาการสำหรับนักเรียน
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
26 มิ.ย. 63 การลงทะเบียนเรียน ม.ปลาย
การลงทะเบียนเรียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 วันที่ 25 มิถุนายน 2563
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 วันที่ 26 มิถุนายน 2563
- ค่าบำรุงการศึกษา  700  บาท
- ค่าประกันอุบัติเหตุ 230 บาท
- ค่าคู่มือ (สำหรับนักเรียนใหม่) 100 บาท
หมายเหตุ : พาผู้ปกครองมาด้วย
แต่งกายด้วยเครืองแบบนักเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
25 มิ.ย. 63 การลงทะเบียนเรียน ม.ต้น
การลงทะเบียนเรียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 วันที่ 25 มิถุนายน 2563
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 วันที่ 26 มิถุนายน 2563
- ค่าบำรุงการศึกษา 700 บาท
- ค่าประกันอุบัติเหตุ 230 บาท
- ค่าคู่มือ (สำหรับนักเรียนใหม่) 100 บาท
หมายเหตุ : พาผู้ปกครองมาด้วย
แต่งกายด้วยเครืองแบบนักเรียน ฝ่ายบริหารวิชาการ
20 มิ.ย. 59 ถึง 23 มิ.ย. 59 สัปดาห์สุนทรภู่
จัดให้มีกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระคุณของท่านสุนทรภู่
โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ กลุ่มการเรียนรู้สาระภาษาไทย
20 พ.ย. 58 ถึง 21 พ.ย. 58 รวมน้ำใจสู่ ป.น. ครั้งที่ 2
โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ ร่วมกับ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง และศิษย์เก่า ขอเชิญร่วมดื่มน้ำชาการกุศล รวมน้ำใจ สู่ป.น. ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2558 พบกับศิลปิน อะรีด หวามาก และ ศล อำพัน การแสดงของนักเรียน ศิษย์เก่า และผู้ปกครอง เพื่อหารายได้สมทบทุนซื้อรถตู้โรงเรียนและเพื่อพัฒนาการศึกษา
โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ โรงเรียนคลองยางประชานุสรณ์ ร่วมกับ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เครือข่ายผู้ปกครอง และศิษย์เก่า
22 ก.ค. 58 ถึง 24 ก.ค. 58 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2558

ชุดนักเรียนเรียบร้อย